Από το καταστατικό μας

ΑΡΘΡΟ  3ο  ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων
και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού,
καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού,
αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των
ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Διαχωρισμού 
Ανακυκλώσιμων Υλικών, [ΚΔΑΥ] με συλλογή και μεταφορά
μη επικίνδυνων αποβλήτων (δημοτικά οικιακά απόβλητα,
συσκευασίες και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιοτεχνίες, σχολεία, ιδρύματα κ.α.
υλικά από κατασκευές και κατεδαφίσεις (πέτρες , μπάζα κλπ))
χωριστά διαχωρισμένα στην πηγή από τους πολίτες και
δευτερογενής διαχωρισμός, συλλεγέντων μερών (χαρτιά και
χαρτόνια, πλαστικά, μέταλλα, έλαια, ηλ. συσκευές, έπιπλα, ρούχα
κλπ) Ολιστική Επανάχρηση, Αξιοποίηση και διαχείριση όλων των
ρευμάτων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
Διαχείριση Βιομάζας για παραγωγή Βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ),
 καθώς παραγωγή Βιοντήζελ

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Προώθησης
τοπικών προϊόντων. Διάθεση και Εμπορία αυτών και
τυποποιημένων ή μη, συνεταιριστικών βιολογικών προϊόντων
(νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ)

 Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Ιατρείου

Η Μετάβαση προς μια άλλη επιχειρηματικότητα... τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

Για την αναγέννηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην Ελλάδα.
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  «Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα 2.0»:   Ακούγοντας μια ομιλία του καθ. κ. Κασσαβέτη μου έμεινε η φράση «Εάν δεν είχαμε ανακαλύψει το θεσμό των συνεταιρισμών, θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε σήμερα...»  Φυσικά ευτυχώς ανακαλύψαμε τους συνεταιρισμούς πριν από περίπου 150 χρόνια στο Rochdale του Manchester.
 • Πρόκειται για ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ιδιωτικό κεφαλαιουχικό και διαφορετικά χαρακτηριστικά από το δημόσιο.  Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο εντάσσεται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και το οποίο θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο παγκοσμίως με 1δις μέλη, προσφέροντας 100 εκ. θέσεις εργασίας και με παραδείγματα όπως της Φινλανδίας όπου σχεδόν το 75% του πληθυσμού είναι μέλη συνεταιρισμών.  Αυτό που κάνω προσωπικά (συμμετέχοντας εδώ και ενάμιση χρόνο στις δράσεις του δικτύου Κ.Α.Π.Α.) είναι να συμβάλλω στην προσπάθεια αναγέννησης του συνεταιριστικού μοντέλου στην Ελλάδα.
 • Η Μετάβαση προς μια άλλη επιχειρηματικότητα...  
  τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

1. Προς τον Εμπλουτισμό της επιχειρηματικότητας: Τα μοντέλα που επικρατούν στη χώρα μας είναι κυρίως οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) και οι δημόσιες επιχειρήσεις.  Σκοπός της μετάβασης δεν είναι η σύγκρουση με τις μορφές αυτές, αλλά η αύξηση της ποικιλομορφίας προσθέτοντας/αναβαθμίζοντας το Συνεταιριστικό μοντέλο. 
= Η ποικιλομορφία υπάρχει στη φύση, ας τη φέρουμε και στην επιχειρηματικότητα!
2. Από το κέρδος ως σκοπό, στο κέρδος ως Μέσο: Τα κέρδη τους οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις τα ονομάζουν πλεόνασμα και αποτελούν το μέσο και όχι το σκοπό.  Παίρνοντας για παράδειγμα τους συνεταιρισμούς εργαζομένων: Ενώ στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες η εργασία αποτελεί το μέσο για την παραγωγή κέρδους, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις το κέρδος (πλεόνασμα) χρησιμοποιείται ως μέσο για την "παραγωγή" εργασίας (νέες θέσεις).  
= Ας φέρουμε την οικονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι την κοινωνία στην υπηρεσία της οικονομίας!
3. Από ενώσεις Κεφαλαίου σε ενώσεις Ανθρώπων: Ενώ στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις το δικαίωμα ψήφου εξαρτάται από το ύψος των μετοχών του κάθε προσώπου, οι συνεταιριστικές βασίζονται στην αρχή του 1 μέλος - 1 ψήφος, ανεξάρτητα από το πόσες συνεταιριστικές μερίδες κατέχει.
= Ας τοποθετήσουμε τον Άνθρωπο επάνω από το κεφάλαιο
4. Προς την Οριζόντια και Συμμετοχική διοίκηση: Στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες.  Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εισαγωγής καινοτόμων και εξελιγμένων μορφών διοικητικής οργάνωσης.  Εργαλεία συμμετοχικής ηγεσίας, εξελιγμένοι μέθοδοι συλλογικής λήψης αποφάσεων και μετάβαση από την ιεραρχική στην οριζόντια διοίκηση μπορούν να βρουν μεγαλύτερη εφαρμογή σε αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας.
= Ανοίγοντας την πόρτα της επιχειρηματικότητας στη δημοκρατία 
 • Οι 7 συνεταιριστικές Αρχές
Μετά από 150 χρόνια ιστορίας του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος έχουν καταρτιστεί 7 διεθνείς συνεταιριστικές Αρχές.  Η τήρηση (με ισότιμη βαρύτητα) όλων των συνεταιριστικών Αρχών δεν αποτελεί ένα δόγμα αλλά έναν οδικό χάρτη προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις εμπειρίες χιλιάδων συνεταιρισμών του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος και μετά από πολλές ορθές και λανθασμένες πρακτικές. 
Οι 7 Αρχές: 
 1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή | 
 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών | 
 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών | 
 4. Αυτονομία και Ανεξαρτησία | 
 5. Εκπαίδευση – Κατάρτιση | 
 6. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών |
 7. Μέριμνα για την Κοινότητα.
 • Τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...: Ιστορική ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο θέμα της μεθοδολογίας διαχωρισμού και αποκομιδής...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...: Ιστορική ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο θέμα της μεθοδολογίας διαχωρισμού και αποκομιδής...

Συνεταιριστικά ΝΕΑ

Ημερίδα για τις ΚοινΣΕπ στην Αθήνα

Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κος Ιωάννης Βρούτσης σας προσκαλεί στην ημερίδα ενημέρωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείο Μπενάκη – Κτίριο επί της οδού…

Μάθημα Κοινωνικής Οικονομίας, διδακτικό υλικό …

Στις μέρες μας, το σύγχρονο οικονομικό μοντέλο της προστατευτικής κρατικής πολιτικής αλλά και η αποθέωση της φιλελεύθερης αγοράς (της προσφοράς και ζήτησης) έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη αλλαγής της σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Το αποτέλεσμα είναι οι πολίτες να πρέπει να…

Το υπουργείο Εργασίας για το πρόγραμμα των Κοιν.Σ.Επ στην Θεσσαλονίκη

Στη λειτουργία και προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης Πλακιωτάκης, στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στο συνεδριακό κέντρο “Νικόλαος Γερμανός” της Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας χαρακτηριστικά πως στόχος των δράσεων είναι να…

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Γελοιογραφίας με θέμα τους Κοιν. Συνεταιρισμούς

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Γελοιογραφίας με θέμα τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς – και όχι μόνο 21 – 25 Νοεμβρίου Παπάγου 7, Χαλάνδρι στο κέντρο της πόλης. Η είσοδος για όλες τις ημέρες είναι ελεύθερη. 212 σκιτσογράφοι 49 χώρες 5 ήπειροι Έκθεση 135…

- ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

Η σωστή ανα­κύ­κλωση του χαρ­τιού απαι­τεί καθαρό χαρτί, γι’ αυτό αν θέλετε να ανα­κυ­κλώ­νετε το χαρτί που χρη­σι­μο­ποιείτε πρέ­πει να το κρα­τάτε καθαρό από τρο­φές, πλα­στικά, μέταλλο και άλλα σκου­πί­δια που δυσκο­λεύ­ουν την ανα­κύ­κλωσή του. Το λερω­μένο χαρτί που δεν μπο­ρεί να ανα­κυ­κλω­θεί πρέ­πει να γίνε­ται κομπόστ, να καί­γε­ται για ενέρ­γεια ή να κατα­λή­γει στη χωμα­τερή. Συνή­θως τα κέντρα ανα­κύ­κλω­σης ζητούν να ταξι­νο­μείτε το χαρτί σας ανά­λογα με την κατη­γο­ρία του.

Συγκέ­ντρωση και μεταφορά

Πρέ­πει να παρα­δί­δετε το ταξι­νο­μη­μένο χαρτί σας σε κάποιο τοπικό κέντρο ανα­κύ­κλω­σης ή να το ρίχνετε σε ένα κάδο ανα­κύ­κλω­σης. Ενδε­χο­μέ­νως να βρείτε κάποιον που εμπο­ρεύ­ε­ται παλιό χαρτί, ο οποίος θα το παρα­λαμ­βά­νει από το σπίτι ή το γρα­φείο σας. Στο κέντρο ανα­κύ­κλω­σης, το συγκε­ντρω­μένο χαρτί πακε­τά­ρε­ται σε δέματα και μετα­φέ­ρε­ται στον χαρ­τό­μυλο όπου θα ανα­κυ­κλω­θεί σε και­νούρ­γιο χαρτί.

"ΧΕΛΩΝΑ" Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Αίγινας .: Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Επιχειρώντας αλλιώς»...

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Επιχειρώντας αλλιώς»

Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Επιχειρώντας αλλιώς»

Λογότυπο «Επιχειρώντας Αλλιώς»
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2014 09.00–17.00Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Αθήνα
Σε συνέχεια της συμμετοχής μας στη θεσμοθέτηση των Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας«Social Business Excellence Awards»,

Φθηνά​​ τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες – Πάνω από 40 παραγωγοί, γιατί όχι και στην Αίγινα ?

Φθηνά
​​
 τρόφιμα χωρίς μεσάζοντες 

 – Πάνω από 40 παραγωγοί

Ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει στην πράξη τους πολίτες που δοκιμάζονται από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την επιτυχημένη πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2012 με απόφαση του Δημάρχου, διοργανώνοντας την 8η κατά σειρά Δράση Διάθεσης Αγροτικών Προϊόντων χωρίς μεσάζοντες με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 Ελλήνων παραγωγών. Η νέα δράση με ποικιλία προϊόντων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Η διαδικασία διάθεσης των προϊόντων θα γίνει άνευ τηλεφωνικής παραγγελίας με επιτόπια ελεύθερη πώληση στο σημείο της διανομής.  Όλοι ανεξαιρέτως οι παραγωγοί που συμμετέχουν στη δράση έχουν επιλεγεί βάσει των χημικών ελέγχων και πιστοποιήσεων που φέρουν τα προϊόντα τους, με κριτήριο την άριστη ποιότητα σε συσχετισμό με την καλύτερη δυνατή τιμή που εξασφαλίζει η απουσία μεσαζόντων.  Με την ευκαιρία στην 8η δράση θα υπάρχει μεγάλη ποικιλία από σαρακοστιανές γεύσεις και για πρώτη φορά θα διατεθούν αλιεύματα βαθιάς κατάψυξης όπως, επίσης, φρέσκες πέστροφες.
Η αγορά των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί στο χώρο στάθμευσης πίσω από το Ο.Α.Κ.Α επί της οδού Αμαρυσίας Αρτέμιδος από 8 π.μ. έως 3 μ.μ.
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
 • 1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Έξτρα Παρθένο Κορωνέικο Μεσσηνίας  – συσκ. 5 λίτρων –ΤΙΜΗ 15 €
 • 2. ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ Φρέσκο Αυθεντικό Μεσσηνίας – συσκ. 2 λίτρων – ΤΙΜΗ 8 €
 • 3. ΑΛΕΥΡΙ 100% Ελληνικό, Μύλοι Δάβρη, Τύπου 70% για όλες τις χρήσεις – συσκ. 10 κιλών σε χαρτοσακούλα – ΤΙΜΗ 5 €.

Co-opoly η ευφυής απάντηση στη Monopoly !

Co-opoly η ευφυής απάντηση στη Monopoly

Το παιχνίδι Co-opoly είναι το δημιούργημα της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης (TESA) http://toolboxfored.org/about-tesa/  ενός συνεταιρισμού με έδρα το Northampton, στη Μασαχουσέτη. Δημιουργούν και διανέμουν εκπαιδευτικές πηγές και επινοήσεις σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές για ακτιβιστές και εκπαιδευτικούς. Η TESA, επίσης, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς κοινωνικής δικαιοσύνης, για την κατασκευή των υλικών και των προγραμμάτων που χρειάζονται για την αποτελεσματική διδασκαλία των στόχων τους. Ο Brian Van Slyke είναι ένας εργαζόμενος-ιδιοκτήτης στη TESA. Έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα, που κυμαίνονται από την ιστορία των ανθρώπων ως τα κοινωνικά κινήματα αλλαγής και του συνεταιριστικού κινήματος.
Στραφείτε στην Co-opoly, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται μέσα από τη στρατηγική της ομάδας. Με λίγα λόγια, η ανταλλαγή γνώσεων και η δημιουργία στρατηγικών συνεργασίας καθορίζει αν όλοι θα κερδίσουν ή αν θα χάσουν όλοι. Δεν έχει να κάνει με το ένα άτομο που αρπάζει όλο τον πλούτο και οδηγεί τους άλλους σε πτώχευση. Αντίθετα έχει να κάνει με την οικονομική επιτυχία των ανθρώπων που εργάζονται μαζί.
Πιστεύετε πραγματικά πως

2ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα "Επιχειρώντας Αλλιώς"

2ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα "Επιχειρώντας Αλλιώς"
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014 9:00 πμ  
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 107, 117 45 Αθήνα.


Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στις 3 Νοεμβρίου 2014, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, κορυφαίοι ακαδημαϊκοίλήπτες αποφάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, επιχειρηματίες, επενδυτές και  κοινωνικοί επιχειρηματίες θα ανταλλάξουν απόψεις και  θα συζητήσουν για τις προοπτικές ανάπτυξης, με κεντρική θεματολογία τις τάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων σε μια ευρεία γκάμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 

Το 2ο Συνέδριο «Επιχειρώντας Αλλιώς» διαρθρώνεται σε Κύριο και Παράλληλο Πρόγραμμα, ενώ θα εγκαινιάσει το νέο θεσμό των Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με τη συνδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, συντονιστή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas.
http://social-business-conference.gr/home/
Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
 • Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα αποτελεί μία νέα μορφή στον τομέα του «επιχειρείν». Βασική επιδίωξη της προσέγγισης αυτής είναι η δημιουργία ενός επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο ασκεί μεν εμπορική δραστηριότητα αλλά ως κύριο προσανατολισμό του έχει την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω της δημιουργίας ευκαιριών ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • Οι πρώτες Κοινωνικές Επιχειρήσεις είναι πια γεγονός στην Ελλάδα και

... για την αειφόρο διαχείριση των οικιακών προϊόντων πρώην σκουπιδιών. !

Η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. ολοκλήρωσε τις αδειοδοτήσεις της για
 την αειφόρο διαχείριση των οικιακών προϊόντων πρώην σκουπιδιών μας.
Με ένα ευρώ καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στην διαχείριση των αποβλήτων τους!

165 δίκτυα χωρίς μεσάζοντες ! [ συμμετέχουν 300 περίπου Οργανώσεις Καταναλωτών και Παραγωγών και περισσότεροι από 200 Δήμοι.]

Χωρίς Μεσάζοντες !

 165 δίκτυα  χωρίς μεσάζοντες !
 [ συμμετέχουν 300 περίπου Οργανώσεις Καταναλωτών και Παραγωγών 
και περισσότεροι από 200 Δήμοι.]

Με Αστικούς Λαχανόκηπους και Τοποφαγικές Αγορές 
Απευθείας Διάθεσης Τροφής θα επιβιώσουμε!

Το 2012 ζοριστήκαμε και διώξαμε επιτέλους τους μεσάζοντες. Χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια, αλλά τα καταφέραμε... Δημιουργήσαμε σε χρόνο dt τεράστια Δίκτυα χωρίς μεσάζοντες στα οποία συμμετέχουν 300 περίπου Οργανώσεις Καταναλωτών και Παραγωγών και περισσότεροι από 200 Δήμοι. Τα Δίκτυα αυτά αποκτούν σιγά - σιγά μόνιμα και σταθερά χαρακτηριστικά.
Οι Αγορές Απευθείας Διάθεσης Τροφής οργανώνονται τακτικά και σε συγκεκριμένα σημεία. 
Το λεγόμενο «Κίνημα της Πατάτας», που στην αρχή χλευάστηκε από ορισμένους, κατόρθωσε να επεκταθεί σε όλα: στο λάδι, στα όσπρια, στα λαχανικά, στα γαλακτοκομικά. Εκτός των άλλων τροφοδοτεί 200 και πλέον Κοινωνικά Παντοπωλεία που λειτουργούν σε όλες τις πόλεις και τις γειτονιές, προσφέρουν δωρεάν τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 
 
Έτσι επιβίωσε και η Αργεντινή όταν το ΔΝΤ έμπηξε βαθιά τα μυτερά νύχια του στο κορμί της. Δημιουργήθηκαν 800 περίπου όμιλοι βιοκαλλιεργητών, φτιάχτηκαν παντού αστικοί λαχανόκηποι - Rosario, αγορές απευθείας διάθεσης τροφής, χιλιάδες λέσχες ανταλλαγών - nodos που κυκλοφόρησαν 200 εκατομμύρια Κοινωνικών Χαρτονομισμάτων - creditos.
 

Το ίδιο έκαναν και οι Γάλλοι όταν ξεκίνησε η κρίση: Ξήλωσαν το γκαζόν και στη θέση του έφτιαξαν Αστικούς Λαχανόκηπους. Δημιούργησαν 1.500 Ενώσεις Απευθείας Διάθεσης Τροφής– ΑΜΑΡ, μέσω των οποίων χιλιάδες παραγωγοί διαθέτουν τα βιολογικά τους προϊόντα στις γειτονιές με σχεδόν μηδενικό κόστος συναλλαγής, καλύπτοντας ήδη εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές. Το χρησιμοποιημένο λάδι, δεν το πετάμε στο νεροχύτη!

 • ΈΝΑ ΚΑΛΌ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΊ ΜΑΣ !!!

Image 
 • Το χρησιμοποιημένο λάδι, δεν το πετάμε στο νεροχύτη!
Συλλογή τηγανέλαιου το Σάββατο 10:00-13:00 στον πεζόδρομο, στο ύψος της κεντρικής πλατείας
Πόσο κακό προκαλεί στο περιβάλλον το λάδι, που οι περισσότεροι καταναλωτές συνηθίζουν να πετούν στο νεροχύτη, αφού το χρησιμοποιήσουν για μαγείρεμα; Οι συνέπειες μιας τόσο συνηθισμένης επιλογής είναι τραγικές:
 • Μια φιάλη, ενάμισι λίτρο, τηγανελαίου που θα καταλήξει στη θάλασσα μέσω κάποιου αγωγού ομβρίων υδάτων, μπορεί να δημιουργήσει μια πετρελαιοκηλίδα ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και να μολύνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρων νερού, ποσότητα που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια!  Αν πάλι το χρησιμοποιημένο λάδι καταλήξει στα σκουπίδια, καθώς είναι εύφλεκτο, προκαλεί φωτιές στις χωματερές με κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Η δε κακή συνήθεια να το ρίχνουμε στο νεροχύτη, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του βιολογικού καθαρισμού των αποβλήτων της πόλης. Χάρη όμως στην εξέλιξη της επιστήμης, τα υγρά απόβλητα μετατρέπονται πλέον με την κατάλληλη επεξεργασία σε βιοντίζελ και όχι μόνο.
Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου , από τις 10:00 έως 13:00, μέλη της ομάδας μας θα βρίσκονται στον κεντρικό πεζόδρομο Κατερίνης,  για να ενημερώσουν τους διερχόμενους πολίτες σχετικά με την ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων.
Στόχος της δράσης είναι να γνωρίσουν οι πολίτες τις βλαβερές συνέπειες του τηγανέλαιου και να τους προτρέψει να αποβάλλουν την «κακή συνήθεια» να πετούν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια στο νεροχύτη της κουζίνας.
Όσοι από εσάς έχετε ήδη συλλέξει κάποια ποσότητα τηγανέλαιου, μπορείτε να την παραδώσετε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως 13:00, στον κεντρικό πεζόδρομο Κατερίνης, στο στάντ της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας.
Τα λάδια που θα συγκεντρωθούν, θα παραδοθούν σε εταιρεία ανακύκλωσης που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης υγρών αποβλήτων στο νομό μας.

Ενας θησαυρός διεθνούς σημασίας !!!

Σχολείο για τα φαρμακευτικά φυτά . Ένας θησαυρός διεθνούς σημασίας

Σχολείο για τα φαρμακευτικά φυτάΣτην Ελλάδα απαντά μια εξαιρετικά πλούσια και ξεχωριστή χλωρίδα (>5.700 αυτοφυή είδη), η οποία αναλογεί στο 45%-50% περίπου της ευρωπαϊκής χλωρίδας και στο 80% περίπου της βαλκανικής, ενώ 764 taxa (είδη και υποείδη) περιλαμβάνονται στις λίστες της IUNC (Ιnternational Union for the Conservation of Nature) και χαρακτηρίζονται ως σπάνια, ευάλωτα ή απειλούμενα ενδημικά φυτά της Ελλάδας. Τα σπανιότερα είδη εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές και σε νησιά. Στην Ελλάδα σε σχέση με την έκτασή της παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό ενδημισμού της Ευρώπης και της Μεσογείου. «Τα φυτά αυτά που εντοπίζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα αποτελούν ένα θησαυρό διεθνούς σημασίας, η διατήρηση του οποίου θα ωφελήσει τις μελλοντικές γενεές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου». Λόγω της σπανιότητάς τους πολλά ενδημικά της Ελλάδας κινδυνεύουν με εξαφάνιση εξαιτίας των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, μια μεγάλη απώλεια όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο», σημειώνεται σε ειδική έκθεση της Επιτροπής IUNC για τα Απειλούμενα Φυτά της Ελλάδας.
Ισχυρό πλην όμως αναξιοποίητο χαρτί αποτελεί για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας μας η καλλιέργεια φαρμακευτικών φυτών, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει διέξοδο σε εγκλωβισμένους στις παραδοσιακές καλλιέργειες και επιδοτήσεις Έλληνες αγρότες. Διαθέτοντας εκπληκτική βιοποικιλότητα και ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει και στις διεθνείς αγορές.
Το φασκόμηλο, η μέντα, το δενδρολίβανο, το χαμομήλι, η καλέντουλα και εκατοντάδες άλλα φυτά που χαρακτηρίζουν την ελληνική ύπαιθρο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με συστηματική καλλιέργεια και να προσφέρουν ικανοποιητικά εισοδήματα στους παραγωγούς. Ωστόσο, σήμερα, αν και το ενδιαφέρον βαίνει αυξανόμενο, το ποσοστό που καταλαμβάνουν τα φαρμακευτικά φυτά στις συνολικές καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι πολύ μικρό.

Γυναικεία επιχειρηματικότητα και συνεργατισμός σε δύσκολους καιρούς .

Ελληνικός Ζεόλιθος: Χρήσεις των Ζεόλιθων

Ελληνικός Ζεόλιθος: Χρήσεις των Ζεόλιθων: Ο όρος ζεόλιθος επινοήθηκε το 1756 από τον Σουηδό ορυκτολόγο Axel Fredrik Cronstedt, ο οποίος παρατήρησε ότι κατά την ταχεία θέρμανση του...

Οι συνεταιρισμοί δείχνουν τον δρόμο και στην ανακύκλωση.συνεταιριστική ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή !


Οι συνεταιρισμοί δείχνουν τον δρόμο και στην ανακύκλωση

Πρωτοβουλίες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας τη μέθοδο της διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, στήνουν «πράσινες» επιχειρήσεις και ανοίγουν νέα προοπτική στη διαχείριση των σκουπιδιών, μακριά από τη λογική των… εργολάβων.

getF7656ile3Σε μια Ελλάδα που είναι από τις ουραγούς της Ευρώπης στην ανακύκλωση, με το 82% των απορριμμάτων να καταλήγει στις χωματερές, πολίτες από τις τοπικές κοινωνίες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και ιδρύουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την κάλυψη τοπικών αναγκών. Η «Εφ.Συν.» μίλησε με πέντε τέτοιες πρωτοβουλίες ανά την Ελλάδα, που λειτουργούν ως Α.Ε. ή ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Αστικοί Μη Κερδοσκοπισκοί Συνεταιρισμοί, μαθαίνοντας για το ελπιδοφόρο ξεκίνημα, τις μεθόδους τους, τα προβλήματα και τις προοπτικές που υπάρχουν.
1.  Την αρχή έκανε το 2011 η «Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε.» στη Σπάρτη. 
Η κατάσταση που επικρατούσε με τα σκουπίδια στην περιοχή και η αδυναμία της δημοτικής αρχής να δώσει αποτελεσματική λύση οδήγησαν τον Σταύρο Αργυρόπουλο στην πρωτοβουλία

Tο ευρωπαϊκό μανιφέστο για την κοινωνική οικονομία «Cooperatives Europes»

Η ΚΟΙΝΣΕΠ "ΧΕΛΩΝΑ" υποστηρίζει το ευρωπαϊκό μανιφέστο για την κοινωνική οικονομία «Cooperatives Europes»

το Μανιφέστο για την Κοινωνική ΟικονομίαΗ «CooperativesEurope», είναι η φωνή των νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Εξ ονόματος των 83 οργανώσεων-μελών της, από 33 χώρες της Ευρώπης, προωθεί το συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο. Αντιπροσωπεύει μέχρι στιγμής 123 εκατομμύρια συνεργάτες που συμμετέχουν σε 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν εργασία σε 5,4 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες. Προωθεί τις επιχειρήσεις που έχουν στο κέντρο τους τον άνθρωπο και τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου μέσα από την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική αλλαγή.

Tο Μανιφέστο για την Κοινωνική Οικονομία  είναι η απάντηση στην κρίση, στην ανεργία, στην έλλειψη διαφάνειας και στην ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατία στην οικονομία.  Είναι ένα εργαλείο για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του περιβάλλοντος αλλά και  για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

 • Η νέα οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.                   Μια νέα, κοινωνική συνεργατική οικονομία πιο ισχυρή και καινοτόμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας, όχι του χρηματιστηρίου.
  Οι στόχοι του μανιφέστου είναι τρεις :
  -          βιώσιμη οικονομία,
  -          απασχόληση των νέων,
  -          δημιουργία κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων.
  Για περισσότερες πληροφορίες :
  https://coopseurope.coop/      https://twitter.com/CoopsEurope 
 • Ενημερωθείτε για το Μανιφέστο για την Κοινωνική Οικονομία. LINK to MANIFESTO

Μας μιλά το Ασήμαντο Pet μπουκαλάκι του νερού !

 • ENA ΜΙΚΡΟ ΑΣΗΜΑΝΤΟ PET ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ .... 
Xατζηαναγνωστου Γιώργος 
Το Ασήμαντο Pet, μπουκαλάκι νερού... 

 •  Ξέρετε αυτό που έχει 2 υλικά (pet το σώμα ,πολυπροπυλένιο το καπάκι)  και το αγοράζουμε 0,50€ενώ έχει διατίμηση 0,30€ , αλλά δεν βαριέσαι.. που  να τσακώνεσαι τώρα  για 0,20€ , αυτό που το πετάμε στον κάδο ….αυτό που «μεριμνά» ο Δήμος να μας εκπαιδεύει να το πετάμε για να το μαζεύει και να το πάει για θάψιμο στην Φυλή για να λιώσει μετά από 100 χρόνια, αλλά δεν βαριέσαι .....που να το κουβαλάς τώρα….   Εγώ λοιπόν το μικρό ασήμαντο pet μπουκαλάκι θα σε πείσω ότι μπορώ να σου ανορθώσω από το πουθενά την Ελληνική Οικονομία  σου, ενώ ταυτόχρονα θα σε εκπαιδεύσω σαν πολίτη να συνεργάζεσαι με τον γείτονα που δεν τον «γουστάρεις» αλλά ζεις στην ίδια τοπική κοινωνία. 

Η μεθοδολογία μου απλή ….   Ας φανταστούμε ότι για κάποιο λόγο όλοι εμείς οι Έλληνες δεν με πετάγατε σαν πλαστικό μπουκαλάκι pet στον κάδο της γειτονιάς !!!! αλλά με  περισυλλέγατε σε μια γωνία στο σπίτι ή την αυλή σας…… στην πυλωτή και κάθε μήνα με παραδίδατε σε μια εταιρεία ανακύκλωσης με την τιμή την τρεχούμενη ανά Τόνο 600-1200€ . 
Χμμμ Προβληματίζεστε κάπως εεε …
Αλλά ας δούμε λίγο και την συνέχεια του κύκλου ζωής μου.
Πέραν του  οικονομικού οφέλους ( από τα πωληθέντα προϊόντα) ο όγκος των περισυλλεγμένων απορριμμάτων ανά Δήμο θα περιοριζόταν (μείωση εργατικών), ταυτόχρονα δεν θα υπήρχε ανάγκη ταφής Απορριμμάτων  (έξοδα 40€ ο τόνος στην Φυλή),  θα υπήρχε μείωση εξόδων λειτουργίας στην Δημοτική Τοπική Επιχείρηση  ( βενζίνες ,φθορά ελαστικών κλπ ),
 Η Ελλάδα δεν θα χρειαζόταν εισαγωγή  Ά Ύλης από ξένες χώρες (ανακύκλωση σε τοπικά ανακυκλωτήρια) , Μηδενική εξαγωγή συναλλάγματος λόγω μείωσης λειτουργικών εξόδων σε εισαγόμενα μηχανήματα κλπ μέσω των οποίων θα γινόταν η συσκευασία μπουκαλιών κλπ.  Περιβαλλοντολογικά δεν θα περίμενες 100 χρόνια για να λιώσω , άλλα ούτε θα παρακάλαγες να μην διαρρεύσουν τα λιωμένα από τον ΧΥΤΑ και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα του νερού που αρδεύεσαι ή πίνεις ενώ η παραλία σου δεν θα ήταν γεμάτη πλαστικά , μολυσμένα με πιθανές αρρώστιες κ.α  . 
Ταυτόχρονα συνεργάστηκες αναγκαστικά για το κοινό όφελος , με τον/την γείτονα/νισσα   συνεισφέροντας στην  Αειφόρο  ανάπτυξη του τόπου , με την ορθή διαχείριση των προϊόντων  αφού έγινε πλέον σαφές ότι εγώ το μικρό ασήμαντο pet μπουκαλάκι δεν είμαι «σκουπίδι»  αλλά προϊόν ... !!!
      Α και που είσαι …..δεν χρειάζεται να με κάψεις και να μαυρίσω τον κόσμο γύρω σου ,αλλά ούτε και να κατασκευάσεις τεράστια εργοστάσια διαλογής…..φίλε μου .Αυτά και μόνο από εμένα ένα μικρό ασήμαντο pet μπουκαλάκι ……   Λοιπόν για φαντάσου το ίδιο παράδειγμα  να γινόταν σε πολλές πηγές –ρεύματα-προϊόντα !!!!
 Φανταστείτε το  να εφαρμόζετε σε όλα τα ανακτήσιμα υλικά ……πχ: 

Γυαλί, Χαρτί, Αλουμίνιο, ξύλο, Σίδερο, Χαλκό  κλπ ……
Τι λές τώρα ; Είναι χρυσορυχείο τα ...“Σκουπίδια” ;
Ελπίζω τώρα να κατάλαβες ότι δεν είμαι ένα μικρό ασήμαντοpet μπουκαλάκι αλλά είμαι η αφορμή να σε βοηθήσω να καταλάβεις ότι από το πουθενά μπορείς να παράγεις κάτι ….Από αυτό που μέχρι τώρα πέταγες…..
Τώρα μέρος της ανόρθωσης της Ελληνικής οικονομίας είναι στα χέρια σου …
Μην με πετάς πλέον ….αξιοποίησε με.
Σε ευχαριστώ …Καλό καλοκαίρι 
Ένα μικρό ασήμαντο pet μπουκαλάκι …΄ 

 www.fotavgeia.blogspot.com