"ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ" ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Πώς Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός ?

"ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ" ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:

 Πώς Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός ?:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΕΚ 1107/1997 - Αριθ.Φ3/1085/Γ1/1456)

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ...