Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών & υγρών Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

        Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών &
                υγρών  Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Στόχοι του  πενταετούς προγράμματος:
*ο διαχωρισμός στην πηγή παραγωγής των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα & μη
*η διαλογή και κατηγοριοποίηση των ανακυκλώσιμων  προϊόντων από τον οίκο -διαλογέα στην πηγή παραγωγής με κίνητρο την ανταποδοτική ανακύκλωση .
*ο εξορθολογισμός  της χρέωσης και σύνδεση της σε αντιστοιχία με τον παραγόμενο όγκο απορριμμάτων, με την εφαρμογή του συστήματος Π.Ο.Π πληρώνω όσο πετώ στους πολίτες .
*η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων με την εισαγωγή της περιφερειακής
οικιακής κομπόστ-ποίησης, συγχρόνως  με την αξιοποίηση της λιματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών των Δήμων  για την παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών λιπασμάτων .
*η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που ορίζει την υποχρεωτική χρήση  λιποσυλλέκτη σε όλες  τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την  αξιοποίηση των αποβλήτων του λιποσυλλέκτη για την παραγωγή  βιοαερίου & Ηλεκτρικής ενεργείας .
*η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων ως πρώτη ύλη στα περιφερειακά Κ.Δ.Α.Π δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ανά Π.Ε
*η μείωση  κατά  60%  το τελικού όγκου των απορριμάτων που θα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή .
*η μείωση της εισφοράς των δημοτικών ανταποδοτικών τελών συλλογής και  μεταφοράς των απορριμμάτων κατά 40% στους συμμέτοχους  δημότες των συνεργαζόμενων δήμων .
*ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και  αξιοποίηση των αποβλήτων .

Ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” είναι ένα  καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει σε μια βιώσιμη, οικολογική, και ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων  στην Κεντρική Μακεδονία, έχοντας άμεσα αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Αστικό περιβάλλον και τα αστικά στερεά απορρίμματα
Το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών μη επικίνδυνων  αποβλήτων (απορρίμματα) έχει πολλές διαστάσεις,τόσο στην εφαρμογή όσο και στις επιπτώσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης του, και ειδικότερα  όσον αφορά την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος όπως ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διακρίνονται πιθανά προβλήματα σε πολιτική, κοινωνική και τεχνική διάσταση.
Πολιτική διάσταση διότι οι αρμόδιοι δεν αναλαμβάνουν