Από το καταστατικό μας

ΑΡΘΡΟ  3ο  ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων
και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού,
καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού,
αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των
ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Διαχωρισμού 
Ανακυκλώσιμων Υλικών, [ΚΔΑΥ] με συλλογή και μεταφορά
μη επικίνδυνων αποβλήτων (δημοτικά οικιακά απόβλητα,
συσκευασίες και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιοτεχνίες, σχολεία, ιδρύματα κ.α.
υλικά από κατασκευές και κατεδαφίσεις (πέτρες , μπάζα κλπ))
χωριστά διαχωρισμένα στην πηγή από τους πολίτες και
δευτερογενής διαχωρισμός, συλλεγέντων μερών (χαρτιά και
χαρτόνια, πλαστικά, μέταλλα, έλαια, ηλ. συσκευές, έπιπλα, ρούχα
κλπ) Ολιστική Επανάχρηση, Αξιοποίηση και διαχείριση όλων των
ρευμάτων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
Διαχείριση Βιομάζας για παραγωγή Βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ),
 καθώς παραγωγή Βιοντήζελ

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Προώθησης
τοπικών προϊόντων. Διάθεση και Εμπορία αυτών και
τυποποιημένων ή μη, συνεταιριστικών βιολογικών προϊόντων
(νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ)

 Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Ιατρείου Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Πληροφόρησης
και εξυπηρέτησης Πολιτών (με ταχυμεταφορές , λήψης
παραγγελιών και λοιπών Δράσεων).

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Παιδείας με
Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχετικά θέματα σε
συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς στην
Ελλάδα και Ευρώπη για την υλοποίηση κοινών δράσεων

Συμμετοχή ή συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά
ιδρύματα με στόχο την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
για την προώθηση καινοτόμων λύσεων

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Προώθησης
πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, Διοργάνωσης
εκδηλώσεων, εκθέσεων, παρουσιάσεων, παραστάσεων και
πολιτιστικού πολυχώρου.

Δημιουργία και διαχείριση ενημερωτικής ιστοσελίδας,
ιντερνετικης τηλεόρασης και ιντερνετικου ραδιοφώνου,

Έκδοση εφημερίδας, εκδοτικές υπηρεσίες, έκδοση έντυπων και

Οργάνωση, Προώθηση και διατήρηση παραδοσιακών πολιτιστικών
και άλλων δραστηριοτήτων.

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού παραδοσιακού
καφενείου και τοπικής κουζίνας

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Συνεργείου για τεχνικές
Υπηρεσίες, και Συμβουλές.

.Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Έρευνας,
Μαθητείας και παραγωγής ενέργειας από διάφορες ήπιες
μορφές, όπως ηλιακής, αιολικής γεωθερμίας κλπ.

 Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Προβολής
ανάπτυξης και διάδοσης του τοπικού τουρισμού του νησιού και
προώθησης τουριστικών υπηρεσιών και καταλυμάτων

 Διενέργεια Οικο-τουριστικών περιηγήσεων και Δημιουργία
Κοινωνικού συνεταιριστικού τουριστικού γραφείου.

Συνεταιριστική εκμετάλλευση ακτοπλοϊκής γραμμής.

.Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου διαχείρισης
μεταφορικού έργου (όπως μεταφορά νερού κλπ)

.Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Παντοπωλείου, Βιο-
Αγρόκηπου και Κέντρου Εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, για
την παραγωγή αγαθών προς κατανάλωση όπως και παραγωγή
μεταποίηση, συσκευασία, διάθεση και εμπορία Αρωματικών
Φαρμακευτικών και άλλων φυτών και άλλων παραγομένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: