Από το καταστατικό μας

ΑΡΘΡΟ  3ο  ΣΚΟΠΟΣ

 Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η
εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας
(πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων
και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την
προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει
οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού,
καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού,
αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των
ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Διαχωρισμού 
Ανακυκλώσιμων Υλικών, [ΚΔΑΥ] με συλλογή και μεταφορά
μη επικίνδυνων αποβλήτων (δημοτικά οικιακά απόβλητα,
συσκευασίες και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές
δραστηριότητες, βιοτεχνίες, σχολεία, ιδρύματα κ.α.
υλικά από κατασκευές και κατεδαφίσεις (πέτρες , μπάζα κλπ))
χωριστά διαχωρισμένα στην πηγή από τους πολίτες και
δευτερογενής διαχωρισμός, συλλεγέντων μερών (χαρτιά και
χαρτόνια, πλαστικά, μέταλλα, έλαια, ηλ. συσκευές, έπιπλα, ρούχα
κλπ) Ολιστική Επανάχρηση, Αξιοποίηση και διαχείριση όλων των
ρευμάτων απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
Διαχείριση Βιομάζας για παραγωγή Βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ),
 καθώς παραγωγή Βιοντήζελ

Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Κέντρου Προώθησης
τοπικών προϊόντων. Διάθεση και Εμπορία αυτών και
τυποποιημένων ή μη, συνεταιριστικών βιολογικών προϊόντων
(νωπά φρούτα – λαχανικά κλπ)

 Δημιουργία Κοινωνικού συνεταιριστικού Ιατρείου

Η Μετάβαση προς μια άλλη επιχειρηματικότητα... τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

Για την αναγέννηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην Ελλάδα.
 • Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις  «Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα 2.0»:   Ακούγοντας μια ομιλία του καθ. κ. Κασσαβέτη μου έμεινε η φράση «Εάν δεν είχαμε ανακαλύψει το θεσμό των συνεταιρισμών, θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε σήμερα...»  Φυσικά ευτυχώς ανακαλύψαμε τους συνεταιρισμούς πριν από περίπου 150 χρόνια στο Rochdale του Manchester.
 • Πρόκειται για ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ιδιωτικό κεφαλαιουχικό και διαφορετικά χαρακτηριστικά από το δημόσιο.  Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο εντάσσεται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και το οποίο θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο παγκοσμίως με 1δις μέλη, προσφέροντας 100 εκ. θέσεις εργασίας και με παραδείγματα όπως της Φινλανδίας όπου σχεδόν το 75% του πληθυσμού είναι μέλη συνεταιρισμών.  Αυτό που κάνω προσωπικά (συμμετέχοντας εδώ και ενάμιση χρόνο στις δράσεις του δικτύου Κ.Α.Π.Α.) είναι να συμβάλλω στην προσπάθεια αναγέννησης του συνεταιριστικού μοντέλου στην Ελλάδα.
 • Η Μετάβαση προς μια άλλη επιχειρηματικότητα...  
  τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα

1. Προς τον Εμπλουτισμό της επιχειρηματικότητας: Τα μοντέλα που επικρατούν στη χώρα μας είναι κυρίως οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) και οι δημόσιες επιχειρήσεις.  Σκοπός της μετάβασης δεν είναι η σύγκρουση με τις μορφές αυτές, αλλά η αύξηση της ποικιλομορφίας προσθέτοντας/αναβαθμίζοντας το Συνεταιριστικό μοντέλο. 
= Η ποικιλομορφία υπάρχει στη φύση, ας τη φέρουμε και στην επιχειρηματικότητα!
2. Από το κέρδος ως σκοπό, στο κέρδος ως Μέσο: Τα κέρδη τους οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις τα ονομάζουν πλεόνασμα και αποτελούν το μέσο και όχι το σκοπό.  Παίρνοντας για παράδειγμα τους συνεταιρισμούς εργαζομένων: Ενώ στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες η εργασία αποτελεί το μέσο για την παραγωγή κέρδους, στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις το κέρδος (πλεόνασμα) χρησιμοποιείται ως μέσο για την "παραγωγή" εργασίας (νέες θέσεις).  
= Ας φέρουμε την οικονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι την κοινωνία στην υπηρεσία της οικονομίας!
3. Από ενώσεις Κεφαλαίου σε ενώσεις Ανθρώπων: Ενώ στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις το δικαίωμα ψήφου εξαρτάται από το ύψος των μετοχών του κάθε προσώπου, οι συνεταιριστικές βασίζονται στην αρχή του 1 μέλος - 1 ψήφος, ανεξάρτητα από το πόσες συνεταιριστικές μερίδες κατέχει.
= Ας τοποθετήσουμε τον Άνθρωπο επάνω από το κεφάλαιο
4. Προς την Οριζόντια και Συμμετοχική διοίκηση: Στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες.  Έτσι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εισαγωγής καινοτόμων και εξελιγμένων μορφών διοικητικής οργάνωσης.  Εργαλεία συμμετοχικής ηγεσίας, εξελιγμένοι μέθοδοι συλλογικής λήψης αποφάσεων και μετάβαση από την ιεραρχική στην οριζόντια διοίκηση μπορούν να βρουν μεγαλύτερη εφαρμογή σε αυτό το μοντέλο επιχειρηματικότητας.
= Ανοίγοντας την πόρτα της επιχειρηματικότητας στη δημοκρατία 
 • Οι 7 συνεταιριστικές Αρχές
Μετά από 150 χρόνια ιστορίας του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος έχουν καταρτιστεί 7 διεθνείς συνεταιριστικές Αρχές.  Η τήρηση (με ισότιμη βαρύτητα) όλων των συνεταιριστικών Αρχών δεν αποτελεί ένα δόγμα αλλά έναν οδικό χάρτη προς τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Έχουν διαμορφωθεί μέσα από τις εμπειρίες χιλιάδων συνεταιρισμών του διεθνούς συνεταιριστικού κινήματος και μετά από πολλές ορθές και λανθασμένες πρακτικές. 
Οι 7 Αρχές: 
 1. Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή | 
 2. Δημοκρατικός έλεγχος των μελών | 
 3. Οικονομική συμμετοχή των μελών | 
 4. Αυτονομία και Ανεξαρτησία | 
 5. Εκπαίδευση – Κατάρτιση | 
 6. Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών |
 7. Μέριμνα για την Κοινότητα.
 • Τομείς όπου δραστηριοποιούνται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...: Ιστορική ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο θέμα της μεθοδολογίας διαχωρισμού και αποκομιδής...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...

ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑ - Για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.: Δείτε πως η Σπάρτη θα γίνει γνωστή Πανελληνίως για...: Ιστορική ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο θέμα της μεθοδολογίας διαχωρισμού και αποκομιδής...