"ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ" ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Πώς Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός ?

"ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΝ" ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ:

 Πώς Ιδρύεται Σχολικός Συνεταιρισμός ?

1 σχόλιο:

Γρηγόρης Μαλτέζος είπε...

Ο τρόπος λειτουργίας του σχολικού συνεταιρισμού καθορίζεται από την υπουργική απόφαση με αριθμ.πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/02-12-1997 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1107/1997). KAI
Υπάρχει και η Απόφαση με αρ.​ ​πρωτ. 56601/Γ7 (ΦΕΚ 1127/τ.Β΄/10-05-2013) για την επέκταση του θεσμού​ και στην Δευτεροβαθμια Εκπαίδευση.

Σχολικοί συνεταιρισμοί.

1. Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής
του σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται
στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού, την ελεύθερη
συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον
αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης
και των δημοκρατικών διαδικασιών. Έχει ως σκοπό τη
διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της
αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής
ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και
δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση
συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

2. Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες
δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα
της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο,
ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού.
Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του
σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες,
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και
βιβλιοθήκες.

3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών
συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.