Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών & υγρών Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

        Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης Αστικών Στερεών &
                υγρών  Αποβλήτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

Στόχοι του  πενταετούς προγράμματος:
*ο διαχωρισμός στην πηγή παραγωγής των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα & μη
*η διαλογή και κατηγοριοποίηση των ανακυκλώσιμων  προϊόντων από τον οίκο -διαλογέα στην πηγή παραγωγής με κίνητρο την ανταποδοτική ανακύκλωση .
*ο εξορθολογισμός  της χρέωσης και σύνδεση της σε αντιστοιχία με τον παραγόμενο όγκο απορριμμάτων, με την εφαρμογή του συστήματος Π.Ο.Π πληρώνω όσο πετώ στους πολίτες .
*η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων με την εισαγωγή της περιφερειακής
οικιακής κομπόστ-ποίησης, συγχρόνως  με την αξιοποίηση της λιματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών των Δήμων  για την παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών λιπασμάτων .
*η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που ορίζει την υποχρεωτική χρήση  λιποσυλλέκτη σε όλες  τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την  αξιοποίηση των αποβλήτων του λιποσυλλέκτη για την παραγωγή  βιοαερίου & Ηλεκτρικής ενεργείας .
*η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων ως πρώτη ύλη στα περιφερειακά Κ.Δ.Α.Π δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας ανά Π.Ε
*η μείωση  κατά  60%  το τελικού όγκου των απορριμάτων που θα οδηγούνται προς υγειονομική ταφή .
*η μείωση της εισφοράς των δημοτικών ανταποδοτικών τελών συλλογής και  μεταφοράς των απορριμμάτων κατά 40% στους συμμέτοχους  δημότες των συνεργαζόμενων δήμων .
*ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και  αξιοποίηση των αποβλήτων .

Ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” είναι ένα  καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει σε μια βιώσιμη, οικολογική, και ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων  στην Κεντρική Μακεδονία, έχοντας άμεσα αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ -ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Το Αστικό περιβάλλον και τα αστικά στερεά απορρίμματα
Το πρόβλημα της διαχείρισης των αστικών στερεών μη επικίνδυνων  αποβλήτων (απορρίμματα) έχει πολλές διαστάσεις,τόσο στην εφαρμογή όσο και στις επιπτώσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης του, και ειδικότερα  όσον αφορά την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος όπως ο “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διακρίνονται πιθανά προβλήματα σε πολιτική, κοινωνική και τεχνική διάσταση.
Πολιτική διάσταση διότι οι αρμόδιοι δεν αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες εξαιτίας του ενδεχόμενου πολιτικού κόστους και της αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων που απορρέει από το ισχύον νομικό καθεστώς, αλλά και από την μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας π.χ  Ν 4042?12 .
Κοινωνική διάσταση διότι η δίκαιη αντιμετώπιση των δημοτών, τόσο στην παροχή
υπηρεσιών όσο και στη χρέωση αυτών δεν είναι αντικειμενική με το υπάρχων σύστημα  .Η εφαρμογή του συστήματος Π.Ο.Π Πληρώνω Όσο Πετώ  αποτελεί δικλίδα επιτυχίας του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης των απορριμμάτων “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” , εφόσον ο πολίτης  έχει και οικονομικό κίνητρο πέρα από το περιβαλλοντικό ,  ώστε  με την προ-διαλογή στην πηγή παραγωγής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του , συμβάλει στην μείωση του τελικού παραγόμενου όγκου των απορριμμάτων   .
Τεχνική διάσταση, μέχρι σήμερα η εφαρμογή ενός απλού προγράμματος διαχείρισης των αποβλήτων  , απαιτεί και συνεπάγεται, σχεδιασμό και υλοποίηση μέσα από μία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία, και ειδικά εάν στους εμπλεκόμενους φορείς είναι και οι Ο.Τ.Α που συν-υπολογίζουν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται από την εφαρμογή του  .
Οι διαστάσεις της διαχείρισης των απορριμμάτων (ΔΑ)σε επίπεδο επιπτώσεων είναι ποικίλες και σημαντικές και αφορούν:
την Περιβαλλοντική διάσταση. Οι δημότες με τις δραστηριότητές τους επιδιώκουν να βελτιώσουν τη διαβίωση τους, αλλά  συ χρόνος η δραστηριότητα τους αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παράγουν απόβλητα, που εάν δεν διαχειριστούν στην πηγή παραγωγής θα έχει ως συνέπεια   να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου και κατ επέκταση στο περιβάλλον. Η ατομική και συλλογική ΔΑ εντάσσεται σε αυτές τις δραστηριότητες. Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, η διαλογή στην πηγή παραγωγής  πρέπει να αποτελεί στόχο για κάθε πολίτη μεμονωμένα και για τους αρμόδιους φορείς απαραίτητο εργαλείο , είναι υποχρέωση όλων μας η προστασία και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος ως ανάγκη επιβίωσης .
Οικονομική διάσταση. Η διαχείριση των απορριμμάτων συνδέεται με σημαντικό οικονομικό κόστος για τους Ο.Τ.Α και κατ επέκταση για τον ίδιο τον πολίτη.
Στόχος του πιλοτικού προγράμματος “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”  είναι η οικονομία μέσω της εξοικονόμησης και ανάκτησης ενέργειας με την κατηγοριοποίηση  των υλικών, στοχεύουμε με εφαρμόσιμες μεθόδους  στην   αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων  γιατί  τα αντιμετωπίζουμε ως προϊόντα εμπορεύσιμα , η εφαρμογή του προγράμματος  έχει κοινωνικό αντίκρισμα ειδικά σήμερα  ,  δημιουργώντας στα Κ.Δ.Α.Π  βιώσιμες νέες θέσεις στης Π.Ε που δραστηριοποιούμαστε στοχεύοντας στην μείωση της τοπικής  ανεργίας .
Ως αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού επιδιώκουμε την μείωση του κόστους συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων για τους Ο.Τ.Α , εφόσον την συλλογή μεταφορά αναλαμβάνει η Κοιν.σ.επ  με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την μείωση των τελών συλλογής από την πλευρά των Δήμων  προς όφελος των δημοτών .
 Γιατί πιστεύουμε ότι  η Αειφορική διαχείριση, η ορθολογική χρήση των απορριμμάτων, και η τελική αξιοποίηση τους  αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης για την  τοπική και ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας την αειφορία, μετατρέποντας το πρόβλημα σε  βιώσιμη λύση .
Η υλοποίηση του προγράμματος και η συμβολή του στην περιβαλλοντική ευθύνη των πολιτών  είναι σημαντική ,  σε συνεργασία με του δασκάλους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και τα ΚΕ.ΠΕ,ενημερώνουμε τους μαθητές για το πως ενεργώντας συλλογικά και αλληλέγγυα  μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον τους , γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να  να εμφυσήσουμε στους μικρούς μαθητές την περιβαλλοντική ευαισθησία και ευθύνη , προσδοκώντας ότι μετά από 10 – 12 χρόνια όταν ως ενεργοί πολίτες πλέων θα έχουν εντάξει στην καθημερινότητα τους την διαλογή και διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων ως συνήθεια αναπόσπαστη της ζωής τους .
Η ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων  εκτείνεται σε ατομικό, τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο:
Ατομική ευθύνη.
Η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα αφορά τον καθένα χωριστά και όλους μαζί. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως εν δυνάμει κίνδυνο για την επιβίωση των επομένων γενεών .

Τοπική ευθύνη. Τα απορρίμματα είναι ασφαλώς υπόθεση της τοπικής κοινωνίας, η οποία ευθύνεται για την παραγωγή τους και αντιμετωπίζει το πρόβλημα απομάκρυνσης τους από την γύρω περιοχή.( μακριά από την αυλή μου και ας πάνε στου γείτονα ) επιδιώκοντας έτσι την (την σχετικά εύκολη λύση ) και όχι την εναλλακτική πρόταση - λύση της μείωσης και αρχικού διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή παραγωγής τους, ενεργώντας τις περισσότερες φορές από έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας αλλά και ευαισθησίας .
Εθνική ευθύνη.
Η έλλειψη χώρων για νέους ΧΥΤΑ, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών ενάντια στην εγκατάσταση και λειτουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, η έλλειψη ή ανεπάρκεια εγκαταστάσεων ανάκτησης και επεξεργασία των απορριμμάτων, καθιστά τη διαχείριση των απορριμμάτων εθνική ευθύνη. Οι επιταγές της αειφόρου ανάπτυξης και της ΕΕ σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων ενισχύει την ευθύνη του κράτους για αποτελεσματική διαχείριση ως ανάγκη πλέων .Μέγας ογκόλιθος στην λύση του προβλήματος η έλλειψη πολιτικής βούλησης από μεγάλο μέρος των πολιτικών προϊσταμένων του τόπου μας .
Μήπως το ΠΡΟΒΛΗΜΑ δεν είναι τελικά τόσο πρόβλημα, αλλά μήπως  πίσω του βρίσκεται υπάρχει η ευκαιρία της αξιοποίησης ,με την παραγωγής εναλλακτικών  μορφών πράσινης ενέργειας ,την παραγωγή εδαφο-βελτιωτικών παρασκευασμάτων (κομπόστ) , με την αξιοποίηση της λιματολάσπης για την παραγωγή βιοαερίου , με την αξιοποίηση των τηγανελαίων για την παραγωγή βιοκαυσίμων ,  μήπως θα πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τα απορρίμματα ως προϊόντα και όχι ως σκουπίδια ?
Εμείς ως Κοιν.σ.επ έχουμε την εμπειρία , διαθέτουμε την τεχνογνωσία που αφορά τα στάδια  της διαλογής στην πηγή παραγωγής των απορριμμάτων ,γνωρίζουμε την μεθοδολογία  για την  άρτια συλλογή τους από την πηγή παραγωγής τους  , δυνάμεθα να φέρουμε σε πέρας την  ασφαλή μεταφορά τους  , μπορούμε  την τελική αξιοποίηση τους ως προϊόντα. Επιζητούμε την Επιστημονική στήριξη & συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς  ώστε , ενεργώντας από κοινού  συλλογικά,  να παντρέψουμε την θεωρητική κατάρτιση & έρευνα με την εφαρμοσμένη τεχνική εμπειρία ώστε να μετατρέψουμε το πρόβλημα των απορριμμάτων σε βιώσιμη ευκαιρία για την εθνική οικονομία και το περιβάλλον .
Διεθνής ευθύνη. Η παγκόσμια οικονομία, η εξοικονόμηση ενέργειας, η προώθηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η προστασία των φυσικών πόρων, η ρύπανση του
υδροφόρου ορίζοντα και της ατμόσφαιρας, προφανώς αποτελεί ευθύνη όλων, και
 ιδιαιτέρως των αναπτυγμένων χωρών που είναι και οι κύριοι παραγωγοί αποβλήτων.
Ξεκινήσαμε μια κίνηση χωρίς ιδίων όφελος, αλλά με στόχο το κοινωνικό αντίκρισμα από την όλη προσπάθεια , να ενταχθεί στην ζωή των πολιτών. θα πρέπει επομένως να γίνει συνείδηση σε όλους μας και κυρίως σε εμάς που ζούμε στις πιο αναπτυγμένες χώρες, ότι έχουμε υποχρέωση να αλλάξουμε συνήθειες και συμπεριφορά. Να συμβάλουμε ο καθένας από την πλευρά του σε μια κοινή προσπάθεια, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν ένα καθαρότερο περιβάλλον.
 
Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, παρά μόνο θέληση και αλληλέγγυα προσπάθεια .
Η κοιν.σ.επ διαθέτει καταρτισμένα στελέχη που έχουν την ευθύνη να διαχειρίζονται με σεβασμό προς το περιβάλλον, τα προς αξιοποίηση ανακυκλώσιμα προϊόντα  .
Εσείς όμως οι υποστηριχτές μας έχετε έναν εξίσου σημαντικό ρόλο, είστε ο συνδετικός μας κρίκος στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος που κάνουμε μαζί σας  .
 Γιατί εσείς μπορείτε και κάνετε την σημαντικότερη εργασία, την διαλογή στο σπίτι σας
  τα πλαστικά κεσεδάκια είναι χρήσιμα όταν είναι καθαρά , τα πλαστικά μπουκάλια όταν αφαιρούμε την ετικέτα  και το καπάκι το οποίο παραδίδουμε σε συλλόγους κοινωφελείς .
Τα σώματα των πλαστικών συσκευασιών με μηχανική κατεργασία θρυμματοποιούνται σε μορφή (Προύφ) και διατίθενται ως δευτερογενή ύλη σε βιομηχανίες πλαστικών ειδών .
Αξιοποίηση συσκευασιών αλουμινίου
   Κουτάκια αναψυκτικών αλουμινίου  είναι αξιοποιήσιμα όταν ξεπλένονται άπλα με λίγο νερό.
 Τα ανακυκλώσιμα υλικά αξιοποιούνται στα περιφερειακά Κ.Δ.Α.Π όπου απασχολούνται εργαζόμενοι από τον ίδιο νομό συλλογής, τα δε  ανακυκλώσιμα προϊόντα αξιοποιούνται με μηχανική η θερμική επεξεργασία με σεβασμό προς το περιβάλλον, ως προσφερόμενη δευτερογενής  ύλη προς βιομηχανίες κατασκευής στην Κεντρική Μακεδονία .
Αξιοποίηση των απόβλητων Τηγανέλαιων
    Το Τηγανέλαιο μετά το τηγάνισμα είναι πλέον απόβλητο, αν αποχύνεται στον νεροχύτη στερεοποιείται και φράζει το αποχετευτικό σύστημα, στο περιβάλλον δημιουργεί προβλήματα οξυγόνωσης  ειδικά των υδρόβιων  οργανισμών. Είναι εύκολο να συλλεχθεί σε ένα πλαστικό μπουκάλι και να παραδοθεί στον κάδο ανακύκλωσης των τηγανελαίων που θα βρείτε σε όλα τα δημοτικά σχολεία, Εκκλησιές  και σε δημόσιους χώρους. Αξιοποιείτε σε ποσοστό 94% ως βιοκαύσιμο. Μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο απόβλητο διατίθεται με ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε 1000 λίτρα απόβλητου παρέχονται 200 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης προς τα δημοτικά σχολεία των δήμων .
Αξιοποίηση των αποβλήτων του λιποσυλλέκτη  σε στερεά & υγρή μορφή λίπη
   Αξιοποίηση των αποβλήτων του λιποσυλλέκτη από  καταστήματα Εστιατόρια
Η σχετική νομοθεσία (Υ1γ/ Γ.Π/οικ.  96967/ 8.10.2012) υποχρεώνει όλες της επιχειρήσεις  εστίασης να διαθέτουν σύστημα λιποσυλλέκτη όπου κατακρατούνται όλες οι ελαιώδεις ουσίες και τα λίπη. Μέχρι σήμερα τα απόβλητα λίπη δεν αξιοποιούταν και διοχετεύονταν στους ΧΥΤΑ , εμείς τα συλλέγουμε και μετά από (σχετική επεξεργασία )  δύναται να παράγουμε βίο αέριο με απώτερο σκοπό την παραγωγή και διάθεση της παραγόμενης  ηλεκτρικής ενεργείας προς κοινωνικό όφελος.
Αξιοποίηση της παραγόμενης λιματολάσπης προερχόμενη από βιολογικούς καθαρισμούς
   Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση των βιολογικών καθαρισμών , είναι η διάθεση της εναπομείναντος παραγόμενης λιματολάσπης .Εφαρμόζοντας την μέθοδο της αναερόβιας διαδικασίας η λιματολάσπη με την πρόσμιξη υπολειμμάτων της διατροφικής αλυσίδας , με εμπλουτισμό της  με φύκια θαλάσσης, και κλαδέματα κήπων  (μετά από κατεργασία) μπορεί κάλλιστα  να αποτελέσει ένα  ιδανικό  εδαφο-βελτιωτικό λίπασμα, το οποίο μπορεί  να διατεθεί για τον εμπλουτισμό γεωργικών εκτάσεων αντικαθιστώντας τα χημικά λιπάσματα ως ένα μεγάλο μέρος, με ανταγωνιστικό κόστος διάθεσης .
Στο σχέδιο δράσης μας  εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί με την μέθοδο της αναερόβιας διαδικασίας ώστε με την πρόσμιξη υπό λημμάτων ζωικής κοπριάς να παράγουμε βίο αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και να διατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α .

Αξιοποίηση ηλεκτρικών συσκευών & ηλεκτρονικού υλικού 

Ηλεκτρικές συσκευές , λόγο  όγκου αλλά και βάρους  αρκεί ένα τηλεφώνημα στην Κοιν.σ.επ  και σε 24 ώρες το αργότερο οι άνθρωποι μας θα την παραλάβουν με ασφάλεια από τον χώρο σας την συσκευή προς ανακύκλωση.
Στα Κ.Δ.Α.Π οι συσκευές ταξινομούνται με βάση την επικινδυνότητα των υλικών που περιέχουν , και ακολούθως ξεκινά η αποσυναρμολόγηση των εξαρτημάτων , για τις ηλεκτρονικές συσκευές, οι πλακέτες με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα παραμένουν ως έχει και προωθούνται σε εταιρείες για επαναχρησιμοποίηση  , για τις οθόνες των τηλεοράσεων μετά την αποσυναρμολόγηση συσκευάζονται με ασφάλεια ώστε να μεταφερθούν σε βιομηχανίες αδρανοποίησης και ανακύκλωσης, συσκευές που αξιολογούνται ότι απαιτούν μικρο σχετικά κόστος επισκευής , επισκευάζονται και διατίθεται από την Κοιν.σ.επ σε χαμηλές τιμές για επαναχρησιμοποίηση .

«Στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι υπάρχουν επικίνδυνα απορρίμματα, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται, σε αυτά συγκαταλέγονται και οι λάμπες οικονομίας ».
 
Λάμπες οικονομίας  ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΪΌΝ  η διαχείριση των λαμπτήρων οικονομίας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προφύλαξη διότι λόγο της περιεκτικότητας σε αερο -ποιημένο υδράργυρο, ο οποίος είναι επικίνδυνος  όταν έρθει σε επαφή με το σώμα ή σε περίπτωση εισπνοής, επιφέρει σοβαρά προβλήματα υγείας !
Τι κάνουμε αν σπάσει μια λάμπα οικονομίας :
1ον Βρέχουμε μια χάρτινη πετσέτα (ρολό κουζίνας) και σκεπάζουμε τα θραύσματα.
2ον Ανοίγουμε τα παράθυρα ώστε να μπει καθαρός αέρας στον χώρο .
3ον Φοράμε γάντια μιας χρήσεως ώστε να μην έρθουμε σε επαφή με τα θραύσματα.
4ον Τοποθετούμε στο πρόσωπο μας μια μάσκα μιας χρήσεως ή ένα νωπό πανί .
 5ον  Με βρεγμένο χαρτί κουζίνας μαζεύουμε με προσοχή τα θραύσματα, τα οποία τοποθετούμε σε διπλή πλαστική σακούλα και δένουμε το στόμιο, το μάζεμα γίνεται μόνο με βρεγμένο χαρτί και φαράσι .
6ον η σακούλα με τα θραύσματα τοποθετείται στον κάδο με τις λάμπες οικονομίας που μπορούμε να βρούμε σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών .
7ον Ο χώρος που έσπασε η λάμπα σφουγγαρίζεται με χλιαρό νερό που περιέχει δυο κουταλιές  μαγειρική σόδα .
ΠΡΟΣΟΧΗ μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε τα θραύσματα διότι θα διασκορπίσετε τον υδράργυρο σε όλο τον χώρο Όταν αλλάζουμε μια λάμπα οικονομίας χρησιμοποιούμε γάντια μιας χρήσεως  την παλιά λάμπα την τοποθετούμε στην συσκευασία της καινούργιας και την αφήνουμε στον κάδο για λάμπες που θα βρούμε στο κατάστημα που την προμηθευτήκαμε .  Όχι στα σκουπίδια κινδυνεύουν οι άνθρωποι που εργάζονται στην  αποκομιδή .
Η  Ionian Recycle Hellas συμμετέχει στην  Κοινωνική οικονομία, συμβάλλοντας  ενεργά  στην προστασία του περιβάλλοντος, θέτουμε σε νέες βάσεις την διαχείριση των απορριμμάτων με την κοινωνική επιχειρηματικότητα  αξιοποιώντας τα απορρίμματα ως προϊόντα, διαθέτουμε το 60% των κερδών μας σε αποδεδειγμένα κοινωνικές δράσεις κάθε χρόνο.

Η  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

     Κατάλογος των προς αξιοποίηση ανακυκλώσιμων προϊόντων μέσω Κ.Δ.Α.Π
Πλαστικές ύλες :
*συσκευασίες που περιέχουν τρόφιμα
*συσκευασίες που περιέχουν καθαριστικά απορρυπαντικά
*πλαστικά λάστιχα ύδρευσης ,θέρμανσης
*πλαστικά μέρη αυτοκινήτων
*συσκευασίες φυτοφαρμάκων
Η διαχείριση γίνεται σε ιδιόκτητα Κ.Δ.Α.Π όπου με μηχανική κατεργασία αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη και προωθούνται πωλούνται σε βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών αντικειμένων  .
Υγρά απόβλητα :
*Βρώσιμα έλαια ( τηγανέλαια )
*Ζωικά λίπη
*φυτικά λίπη ( μαργαρίνες )
*βρώσιμα έλαια μετά την ημερομηνία λήξης
*απόβλητα λιποσυλλέκτη εστιατορίων
* λιματολάσπη προερχόμενη από βιολογικούς καθαρισμούς δήμων * .
Η διαχείριση γίνεται στο Κ.Δ.Α.Π όπου γίνεται ο διαχωρισμός ανά είδος και προωθούνται πωλούνται  σε βιομηχανίες παραγωγής βιοκαυσίμων, όπου ανακυκλώνονται σε  BIODIESEL, που περιέχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης & κίνησης κατά ποσοστό 7-10% .Είναι ένα βιοκαύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον εφόσον δεν περιέχει θειάφι,  δεν έχουν δαπανηθεί επιπλέον υδάτινοι πόροι για την παραγωγή του και έχει τελείωση το ωφέλιμο της ζωής του ως τρόφιμο.
 *Τα απόβλητα του λιποσυλλέκτη και η λιματολάσπη που προέρχεται από βιολογικούς καθαρισμούς των δήμων αξιοποιούνται εκτός του Κ.Δ.Α.Π , σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τον σκοπό αυτό .
Αλουμινίου συσκευασίες
*κουτάκια αναψυκτικών, ποτών
*συσκευασίες τροφίμων,σκεύη κουζίνας
*μέρη αυτοκινήτων
*μέρη συσκευών
Η διαχείριση γίνεται στο Κ.Δ.Α.Π όπου κατηγοριοποιούνται ανά είδος αλουμινίου και ακολουθεί η δευτερογενής χύτευση σε (χελώνες) των 100 κιλών, ακολουθεί η προώθηση – πώληση σε βιομηχανίες αλουμινίου.
Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης
*τηλεοράσεις, μηχανήματα παραγωγής εικόνας & ήχου , πυκνωτές , μετασχηματιστές, οθόνες  
*πλυντήρια, στεγνωτήρια , μηχανήματα πιέσεως , καλώδια μεταφοράς ρεύματος
*μικροσυσκευές, τοστιέρες , σεσουάρ,μίξερ, φούρνοι μικροκυμάτων,
*συσκευές θέρμανσης & ψύξης
* υπολογιστές φορητοί – σταθεροί, μηχανήματα εκτύπωσης
*ψυγεία , κλιματιστικά μηχανήματα
*κινητά τηλέφωνα, σταθερά τηλέφωνα
*Μοτέρ κίνησης , αντλίες νερού , ηλεκτροκινητήρες
Η διαχείριση γίνεται στο Κ.Δ.Α.Π όπου κατηγοριοποιούνται ανά είδος, γίνεται η ασφαλής απομάκρυνση των χαρακτηρισμένων επικίνδυνων υλικών (αποθηκεύονται, ώστε να μεταφερθούν σε εξειδικευμένες βιομηχανίες αδρανοποίησης & ανακύκλωσης) ακολουθεί η  αποσυναρμολόγηση των αξιοποιήσιμων υλικών  και ακολουθεί η προώθηση – πώληση σε βιομηχανίες ανά είδος .
Μέθοδος προ διαλογής ανακυκλώσιμων προϊόντων  στην πηγή παραγωγής
Ο συμμέτοχος πολίτης οίκο διαλογέας αποδέχεται μετά από προσωπική ενημέρωση να λειτουργήσει με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
1. Παρέχουμε στον οίκο διαλογέα 30 τεμάχια πλαστικών σάκων , 10 μπλε χρώματος , 10 κόκκινου χρώματος , 10 κίτρινου χρώματος, και αντίστοιχα 30 τεμάχια δεματικά ταινίες
2. Στον Κόκκινο σάκο τοποθετεί μόνο πλαστικές συσκευασίες που προηγουμένως έχει αφαιρέσει της ετικέτες , το καπάκι και τις έχει ξεπλύνει με νερό ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών η ποτών .
3. Στον Κίτρινο σάκο τοποθετεί μεταλλικές συσκευασίες από αλουμίνιο η λευκοσίδηρο , μικρά μεταλλικά αντικείμενα πιρούνια κ.λ.π προϋπόθεση είναι να έχουν  πλυθεί και να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες σήμανσης του προϊόντος .
4.  Στον Μπλε σάκο  τοποθετεί  χάρτινες συσκευασίες από της οποίες έχει αφαιρέσει τις ταινίες συγκράτησης και τυχόν μεταλλικούς συνδετήρες .Μέθοδος συλλογής έγχρωμων σάκων
Δευτέρα  η Πέμπτη  μπορεί να τοποθετήσει στον κλωβό συλλογής τον Κόκκινο σάκο που περιέχει μόνο πλαστικά , τον σάκο κλείνει με την δεματική ταινία που του έχουμε παραδώσει , ώστε στο Κ.Δ.Α.Π να πιστοποιηθεί ο οίκο διαλογέας και να πιστωθεί το ανταποδοτικό όφελος .
Τρίτη η Παρασκευή μπορεί να τοποθετήσει στον κλωβό συλλογής τον Κίτρινο σάκο που περιέχει
 μόνο συσκευασίες αλουμινίου και λευκοσίδηρου ,τον σάκο κλείνει με την δεματική ταινία που του έχουμε παραδώσει , ώστε στο Κ.Δ.Α.Π να πιστοποιηθεί ο οίκο διαλογέας και να πιστωθεί το ανταποδοτικό όφελος .
Τετάρτη η Σάββατο  μπορεί να τοποθετήσει στον κλωβό συλλογής τον Μπλε σάκο  που περιέχει μόνο συσκευασίες χαρτιού ,τον σάκο κλείνει με την δεματική ταινία που του έχουμε παραδώσει , ώστε στο Κ.Δ.Α.Π να πιστοποιηθεί ο οίκο διαλογέας και να πιστωθεί το ανταποδοτικό όφελος .
 Κλωβός συγκέντρωσης  προϊόντων
Στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης  “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” δεν υπάρχουν κάδοι συλλογής , αλλά συρμάτινοι κλωβοί ,αυτό διευκολύνει ώστε ο οίκο διαλογέας να αναγνωρίζει το περιεχόμενο με βάση το χρώμα και την ημέρα , αλλά και να υπάρχει έμμεσος έλεγχος μεταξύ των πολιτών ,ώστε να αποφεύγεται η  εναπόθεση  των  μη ανακυκλώσιμων προϊόντων .  
Μητρώο παραγωγών αποβλήτων
Με το πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” έχουμε την δυνατότητα  μέσω των δεματικών ταινιών έχοντας κωδικοποιήσει από την εγγραφή στο σύστημα τους συμμέτοχους οίκο διαλογείς , να γνωρίζουμε την πηγή παραγωγής , το είδος των ανακυκλώσιμων προϊόντων (με μια απόκλιση της τάξης του 5-10% ) που παράγει και διαχωρίζει ο συμμέτοχος , ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα Π.Ο.Π ( πληρώνω όσο πετώ ).
Στο Κ.Δ.Α.Π ( Κέντρο Διαλογής Αξιοποίησης Προϊόντων ) ζυγίζεται ο κάθε ένας σάκος , αναγνωρίζεται μέσο ηλεκτρονικής συσκευής ο οίκο διαλογέας , ελέγχεται η ποιότητα των προϊόντων που περιέχει ο σάκος  στον ταινιόδρομο, και γίνεται η τελική πίστωση των ανταποδοτικών οφελών. Τα ανταποδοτικά αποδίδονται στους συμμέτοχους  στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του οίκο διαλογέα .
Πέρα των ανταποδοτικών οφελών υπάρχουν και οι ποινές του λάθους , υπάρχει κατάλογος με τα μπόνους ποινής που αποδίδονται στον μη ευσυνείδητο οίκο διαλογέα ο οποίος τοποθετεί προϊόντα που δεν έχουν τις προδιαγραφές που προ απαιτούμε , τον οποίο ενημερώνουμε  με επιστολή που του εξηγούμε τον ορθό τρόπο αξιοποίησης των προϊόντων του προς όφελος του .
Μέσω του μητρώου παραγωγών αποβλήτων μπορούμε να απαιτήσουμε την απόδοση των τελών συλλογής και ανακύκλωσης που επιβαρύνουν την τιμή πώλησης των προϊόντων σε όφελος των ευσυνείδητων συμμέτοχων οίκο διαλογέων, από τους φορείς που εισπράττουν το τέλος π.χ Ε.Ε.Α .
Εφαρμογή του συστήματος Π.Ο.Π   για τους συμμέτοχους οίκο διαλογείς που ξεπερνούν το όριο του 60% του μέσου όρου παραγωγής απορριμμάτων, μείωση της συμμετοχής που αναλογεί στον δημότη (- 50% στα τέλη συλλογής των δημοτικών απορριμμάτων ) που με βάση το μητρώο παραγωγών έχει  φτάσει  το όριο του 60% των απορριμμάτων του να τα διαχειρίζεται .
Το πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”  της Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ  είναι  εναρμονισμένο με τον ν.4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ποσοστό ανακύκλωσης στο 50% έως το 2020 ) ,τον Νόμο 2939/2001 που αποτελεί την εναρμόνιση με την οδηγία 94/62 Ε.Ε (Ορθή-διαχείριση-των-απορριμμάτων-που-παράγονται )  .

Εφαρμογή του πιλοτικού  προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης
                                   “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”
Για την αποτελεσματική εφαρμογή προγράμματος  απαιτείται:

Κοινωνική αποδοχή, πολίτες που θα συμμετέχουν ενεργά και οργανωμένα στην προσπάθεια των κοιν.σ.επ και  της τοπικής αυτοδιοίκησης, ημερίδες ενημέρωσης..

Οικονομικοί πόροι ( με αυτοχρηματοδότηση )
.

Νομοθετική υποστήριξη (Εγγραφή στο εναλλακτικό σύστημα ) .

Αίσθημα ευθύνης και σταθερή θέληση των τοπικών αρχών ( να το θέσουν υπό την αιγίδα τους και να υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις ).

Οργάνωση και συντονισμός των ενεργειών ( Με βάση το πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” ).

Πολιτική βούληση των τοπικών αρχών (Δέσμευση των τοπικών αρχών ) .

Πληροφόρηση, ενημέρωση των πολιτών .( από συνεργεία ενημέρωσης πόρτα – πόρτα )

Διαφάνεια  (τήρηση του μητρώου παραγωγών αποβλήτων ) .

Συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων (για επέκταση του προγράμματος ).

Επιστημονική προσέγγιση με πανεπιστημιακά ιδρύματα & φορείς .

Απόδοση των ανταποδοτικών οφελών στου δικαιούχους

Σχεδιασμός, συνεχής έλεγχος και αναπροσαρμογή του προγράμματος σε ό,τι
αφορά:Δρομολόγια -οργάνωση δρομολογίων και ωραρίων έτσι ώστε να καλύπτεται
πλήρως και καθημερινώς η πόλη και όλοι οι οικισμοί. Προσωπικό. Στόλο οχημάτων
Έλεγχος της εφαρμογής προγραμμάτων αποκομιδής
.
Συντονισμός της κίνησης, διάθεσης και φύλαξης οχημάτων καθαριότητας.
Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού στην τήρηση των κανόνων
κυκλοφορίας και ασφαλείας.

Σύνταξη στατιστικών στοιχείων για τον ημερήσιο όγκο των αποβλήτων  και την σύνθεση τους από:

Βιομηχανίες. ,καταστήματα μαζικής εστίασης , Ξενοδοχεία ,  Σχολικές Μονάδες , Επιχειρήσεις., Εκκλησίες, Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς. , Οικίες.

 *Τα δρομολόγια συλλογής θα πρέπει να χαρτογραφηθούν με κριτήρια της παραγόμενες ποσότητες από τα συμμέτοχα καταστήματα, την χιλιομετρική απόσταση ,υπολογίζουμε το δεδομένο ότι η συλλογή θα γίνεται ανά 6 ημέρες .
Όπου οι διαδρομές των οχημάτων είναι τυχαίες και εμπειρικές, ενδέχεται, κυρίως στις μεγάλες πόλεις οι διαδρομές αυτές να μην είναι οι οικονομικά και περιβαλλοντικά βέλτιστες Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα μπορεί να καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα από τα ελάχιστα που απαιτούνται και επομένως να παράγουν παραπάνω ποσότητες αέριων ρύπων (μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες μόλυβδο, κ.α.).
Επιπλέον εξαιτίας των πολλαπλών διαδρομών δημιουργούνται περιττές κυκλοφοριακές οχλήσεις. Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, είναι δυνατό να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για τις διαδρομές
Η μεταφορά είναι το στάδιο κατά το οποίο το όχημα συλλογής  έχει ολοκληρώσει
τη συλλογή των αποβλήτων από το σύνολο των προκαθορισμένων πηγών παραγωγής  και κατευθύνεται προς το χώρο επεξεργασίας ή στο χώρο διάθεσης στο Κ.Δ.Α.Π
Το στάδιο αυτό κλείνει στο σημείο όπου το όχημα φτάνει σε έναν από αυτούς τους χώρους

Συχνότητα συλλογής
Η συχνότητα συλλογής των απορριμμάτων ανά τομέα αποκομιδής πρέπει να
αποφασίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Ρυθμό Παραγωγής απορριμμάτων.
Εμπορική
βιοτεχνική
βιομηχανική δραστηριότητα.
Κλιματικές συνθήκες.
Ωράριο συλλογής.
Εποχικές διακυμάνσεις
τουριστική κίνηση.
Ύπαρξη χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος.
Πολυσύχναστες περιοχές.
Σχολεία.
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Δυνατότητες (διαθέσιμος εξοπλισμός και προσωπικό).
Πολιτική δημοτικής αρχής.
Λανθασμένη συχνότητα συλλογής των αποβλήτων επιφέρει τις ίδιες δυσμενείς
επιπτώσεις όπως η λανθασμένη επιλογή του ωραρίου συλλογής. Υψηλή συχνότητα
αποκομιδής δε συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και υψηλή στάθμη προσφερόμενης υπηρεσίας. Ιδιαιτερότητες στην συλλογή μπορούν να προκύψουν για μια  περιοχή που καθορίζεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και τις δυνατότητές της, τη συχνότητα συλλογής των αποβλήτων που παράγονται εντός των ορίων της.
Ρυθμός Παραγωγής απορριμμάτων. είναι η ποσότητα των απορριμμάτων που
παράγει μία περιοχή στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Είναι απαραίτητη η γνώση του ΡΠΑ
για την περίοδο παραμονής των αποβλήτων στα Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης
(ΜΠΑ) έως τη συλλογή τους από το συνεργείο. Ο ΡΠΑ εξαρτάται από πληθώρα
παραγόντων, μεταξύ των οποίων:Πληθυσμιακή πυκνότητα. Πληθυσμιακές διακυμάνσεις (ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές).Εποχές χρόνου. Κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο κατοίκων, η πληθώρα των καταστημάτων μαζικής εστίασης .
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ  ΣΥΛΛΟΓΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Πολιτισμικό επίπεδο κατοίκων και κοινότητας.
Μορφωτικό επίπεδο κατοίκων.
Γεωγραφική περιοχή αναφοράς.
Ηλικία και φύλο καταναλωτών.
Εμπορική δραστηριότητα.
Ύπαρξη προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
 Ενημέρωση καταναλωτών.
Εφαρμογή και άλλων δυνατοτήτων διάθεσης


 

Αυτά είναι τα οφέλη  που αποκομίζει η κοινωνία των πολιτών από την δραστηριότητα μας
Σε κάθε περιφερειακή ενότητα που δραστηριοποιούμαστε δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στοχεύοντας στην μείωση της  τοπικής ανεργίας .
Πετυχαίνουμε άμεσο και έμμεσο περιβαλλοντικό όφελος, με τον περιορισμό της ρύπανσης που προκαλούν τα στερεά και υγρά απόβλητα στο περιβάλλον.
Μειώνουμε το ενεργειακό αποτύπωμα, εξοικονομώντας την  ενέργεια που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή των υλικών.
Διανέμουμε με βάση το καταστατικό μας, ως κοινωνικοί επιχειρηματίες, το 60% των κατ΄ έτος κερδών μας για κοινωνικές δράσεις και σκοπούς π.χ την οικονομική στήριξη του κοινωνικού φροντιστηρίου όπου μπορούν να παρακολουθούν με υποτυπώδη  ή και μηδενικά δίδακτρα μαθητές που οι γονείς τους  αντιμετωπίζουν οικονομική δυσχέρεια, την οικονομική στήριξη του θεσμού του κοινωνικού ιατρείου, την λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, την χρηματοδότηση συλλόγων και φορέων που η δράση τους αποδεδειγμένα ανακουφίζει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την συνεργασία με τις περιφερειακές Ιερές Μητροπόλεις  στηρίζοντας της δράσεις τους, υλοποιούμε την ανταποδοτική ανακύκλωση παρέχοντας οικονομικά κίνητρα στους πολίτες που προ διαλέγουν τα ανακυκλώσιμα προς αξιοποίηση προϊόντα.
Μειώνουμε τον τελικό όγκο των απορριμάτων για υγειονομική ταφή κατά 60%
Καινοτομούμε διανέμοντας ανά έτος το 35% των κερδών μας στους εργαζομένους μας ως πριμ συλλογικής προσπάθειας και παραγωγικότητας.    

Το περιβάλλον είναι το μέλημα μας  , αλλά έχουμε και έντονη δραστηριότητα με ανάληψη δράσεων που προβάλουν τον πολιτισμό στην κάθε Π.Ε που δραστηριοποιούμαστε
Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και  το υπουργείο παιδείας  ενημερώνουμε τους μικρούς μαθητές , τους αυριανούς ενεργούς πολίτες για τα οφέλη της ανακύκλωσης
   
Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές επιβραβεύουμε την προσπάθεια των πολιτών
 
Ενεργή συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα .
 Διοργάνωση Εθελοντικών  δράσεων συμπαράστασης  κοινωνικών ομάδων
   Προβάλλουμε την οικολογική ευαισθησία των Ελλήνων στους ξένους επισκέπτες με την διοργάνωση και  παρουσίαση   του πρώτου οικολογικού F1 που κατασκευάσθηκε από ΕΛΛΗΝΕΣ και που καίει βιοκαύσιμο που προέρχεται από τηγανέλαια
 

Ionian Recycle Hellas κοιν.σ.επ
η Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ( ιδρύθηκε με βάση τον νόμο 4019/11 που αφορά αστικούς  συνεταιρισμούς κοινωνικού σκοπού   )
Με σκοπό και στόχο :Την προστασία του περιβάλλοντος
Με κύρια  δραστηριότητα : την διαλογή στην πηγή μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης
Εγγεγραμμένη στο μητρώο κοινωνικής οικονομίας του υπουργείου εργασίας  Δ 00552
Είμαστε αδειοδοτημένοι διαχειριστές μη επικίνδυνων αποβλήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  με την υπ΄ αριθμού απόφαση της αποκεντρωμένης περιφέρειας 9888/14
Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε καινοτόμα προγράμματα διαχείρισης που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος  , πιλοτικό πρόγραμμα “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” .
Σε άμεση συνεργασία με της περιφερειακές και δημοτικές αρχές προτρέπουμε τους πολίτες να προ διαλέγουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα προς όφελος τους .
Με βάση τα οριζόμενα στον Ν 4019/11 δημιουργούμε  βιώσιμες βάσεις για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας
Η Κοιν.σ.επ σας παρέχει υλικό και πληροφορίες , έχοντας ως στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία της επιχείρηση σας.
 Σας κάνει προτάσεις, που μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό σας αποτύπωμα, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Μη διστάσετε να απευθύνεται ερωτήματα ή και υποδείξεις, που μπορούν να βελτιώσουν την  συνεργασία σας με την I.R.H Κοιν.σ.επ.
Η κοινωνική επιχείρηση βασίζετε στη συνέργεια και στην ανιδιοτελή προσπάθεια, είναι  η φιλοσοφία που μετουσιώνεται σε στάση ζωής μιας μεγάλης ομάδας, που μπορούμε να αποτελέσουμε όλοι μαζί.    
Το πρόγραμμα της Ionian Recycle Hellas Κοιν.σ.επ έχει  εναρμονιστεί με τον ν. 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98, σχετικά με τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων (ποσοστό ανακύκλωσης στο 50% έως το 2020) και τον Νόμο 2939/2001 που αποτελεί την εναρμόνιση με την οδηγία 94/62 Ε.Ε
(Ορθή-διαχείριση-των-απορριμμάτων-που-παράγονται )       ΕΜΕΙΣ είστε ΕΣΕΙΣ
 Γιατί ο κάθε ένας από εσάς έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στην κοι.σ.επ  Ionian Recycle Hellas ως ομότυπος εταίρος, φτάνει η φιλοσοφία του να εναρμονίζεται με το κοινωνικό προφίλ και συνεισφορά που πρεσβεύουμε στην κοινωνία των πολιτών .
Η Διαφάνεια χαρακτηρίζει την λειτουργία της κοιν.σ.επ , υπαγόμαστε στο  μητρώο κοινωνικής οικονομίας  του Υπουργείου Εργασίας και ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ορκωτούς λογιστές. Ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων είναι η γενική συνέλευση των μετόχων, οι δε μέτοχοι δεν έχουν δικαίωμα στα κέρδη  της κοιν.σ.επ και κατ΄ επέκταση κανένα οικονομικό όφελος  εάν δεν είναι και εργαζόμενοι σε αυτήν, πέρα της κοινωνικής συνεισφοράς & αναγνώρισης
Περιβαλλοντική παιδεία & συνείδηση, αυτό που εμείς δεν είχαμε ως πολίτες  την ευκαιρία να το μάθουμε τότε, φροντίζουμε να το δώσουμε σήμερα στα παιδιά μας. Έχοντας στόχο και σκοπό ένα καθαρότερο περιβάλλον για το αύριο τους. Έχουμε ρίξει το βάρος της ενημέρωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας ,το ΚΕ.Π.Ε και τους εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια παιδεία ενημερώνοντας από το 2010 τους μικρούς μαθητές τους αυριανούς ενεργούς πολίτες, για το  πως μπορούν μέσα από την καθημερινότητα τους με απλά βήματα, που όμως γίνεται χρήσιμη συνήθεια να προστατεύσουν το περιβάλλον, ένα περιβάλλον που ανήκει σε αυτούς .  
Κοινωνική στήριξη & ανταπόδοση οφελών, γιατί κανένας από τους κοινωνικούς εταίρους μας δεν δίνατε και δεν είναι μέτοχος π.χ  σε μια πολυεθνική εταιρεία, τουναντίον η φιλοσοφία του κοινωνικού επιχειρηματία έρχεται σε απευθείας σύγκρουση με τα  συμφέροντα ενός τραστ επιχειρηματικών ομίλων, έχοντας ως όπλο  στην κοινωνική συνοχή και ισχύ που παρέχει ένας κοινωνικός συνεταιρισμός όπως η κοιν.σ.επ. Γιατί τα ανταποδοτικά κοινωνικά οφέλη αποδίδονται από κοινωνικούς επιχειρηματίες που γνωρίζουν τις εστίες των προβλημάτων,γιατί ζουν ανάμεσα σας, δίπλα σας, γιατί έχουν κοινά βιώματα με εσάς,
γιατί ΕΜΕΙΣ είστε ΕΣΕΙΣ      
     για των επί έργο στελεχών της κοιν.σ.επ Ionian Recycle Hellas


                          Διονύσης Κορσιάνος
                                            πρόεδρος της I.R.H κοιν.σ.επ

Δεν υπάρχουν σχόλια: